Науковий погляд магістрів спеціальності «Менеджмент» на сучасні проблеми стратегічного управління

There is no translation available.

Вивчення курсу «Стратегічне управління», що викладається професором кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування д.е.н. Івановою Н. С. дозволило сформувати у магістрів 1 курсу навчання необхідний теоретичний фундамент для здійснення наукових досліджень, результатом яких стало написання тез з проблем стратегічного управління підприємством під керівництвом асистента кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Шаповалової І.В.

Результати дослідження дослідження були представлені на V Міжнародній  науково-практичній конференції Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики», яка відбулася 17 квітня 2020 року у м. Кривий Ріг.

Студенти зосередились на дослідженнях окремих підсистем стратегічного управління, так темою тез Гончаренко Т. є «Стратегічне планування в процесі управління підприємством», автор визначила місце стратегічного планування в системі стратегічного управління, виявила принципи стратегічного планування та зазначила, що важливим етапом стратегічного управління є формування стратегічного набору підприємства, та зауважила на питаннях, на вирішення яких спрямоване стратегічне планування.

Питання стратегічного аналізу знайшли відображення у тезах статті Бойко Ю. на тему «Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством», де висвітлений внесок зарубіжних та вітчизняних науковців у дослідження даного питання, виявлені функції стратегічного аналізу та докладно проаналізовані методи, що використовуються в процесі стратегічного аналізу. З метою практичного застосування теоретичних досліджень наведені приклади застосування методів стратегічного аналізу в умовах вітчизняних підприємств, що дозволили визначити стратегічно вигідні напрями та орієнтири розвитку підприємства.

Надзвичайно цікава проблема була обрана для аналізу у тезах статті Попозогло Т. на тему «Стратегія «блакитного океану» – сучасне бачення традиційних ринкових відносин». Студентка ґрунтовно висвітлила актуальність обраного напрямку дослідження, зауважила на внеску науковців у дослідження обраного напрямку. Досить цікавим є порівняльний аналіз характеристик та принципів «червоного океану» та «блакитного океану», традиційного та новітнього погляду на сутність та методи конкурентної боротьби. Родзинкою даного дослідження стали яскраві приклади застосування стратегії блакитного океану світовими компаніями такими як, McDonald's, Cirque du Soleil, Tesla, Pampers, що дозволили визначити галузі економіки, в яких доцільно застосування даної стратегії.

Проведені наукові дослідження, результатом яких стало написання тез на наукову конференцію, свідчить про достатньо високий рівень знань магістрів 1 курсу навчання, що дозволяє не лише виконувати практичні, ситуаційні завдання за спеціальними предметами, але й зосередитись на дослідженнях актуальних проблем сучасного менеджменту.

 

Шаповалова І.В.,

асистент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

 

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ