Монографії

Стратегические альянсы предприятий формы, эволюция, перспективы: Монография / О.Б. Чернега, О.В. Озарина. - Донецк: ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2005.- 221 с.
ISBN 966-385-012-4

kniga

Монография раскрывает методологические, методические и организационные аспекты формирования стратегических альянсов предприятий. На основе изучения тенденций развития мировых интеграционных процессов установлены формы проявления интеграционных процессов на микроуровне. Определены сущность и особенности стратегических альянсов, их организационно-правовые формы. Проанализированы особенности зарубежной и отечественной практики создания и функционирования стратегических альянсов.

Монография рассчитана на научных работников, руководителей предприятий, специалистов-экономистов, преподавателей вузов, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также тех, кто интересуется проблемами стратегического партнерства.

Краткое содержание:

 • Раздел 1. Особенности развития интеграционных процессов.
 • Раздел 2. Основы формирования и функционирования стратегических альянсов.
 • Раздел 3. Зарубежная и отечественная практика функционирования стратегических альянсов.
 • Раздел 4. Особенности формирования стратегических альянсов.

Украина в системе международного разделения труда: Монография / О.Б. Чернега, Г.В. Гейер, В.С. Белозубенко и др.; под ред. О.Б. Чернеги - Донецк: ДонНУЭТ, 2007. -357 с.
ISBN 978-966-380-186-5

kniga

Монография посвящена проблеме повышения эффективности интеграции экономики Украины в систему международного разделения труда. Представлен анализ инновационной, инвестиционной политики Украины и развитых государств мира, рассмотрены особенности вхождения Украины в ВТО, обоснованы направления совершенствования интеграционной стратегии государства и миграционной политики.

Монография предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов и других читателей, интересующихся проблемами международной экономики.

Краткое содержание:

 • Раздел 1. Международное разделение труда: теоретико-методологические основы исследования. Участие Украины в системе международного разделения труда.
 • Раздел 2. Инновационная конкуренция в условиях глобализации экономики.
 • Раздел 3. Устойчивая конкурентоспособность и инновационные стратегии стран-лидеров мировой экономики.
 • Раздел 4. Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности.
 • Раздел 5. Международная инвестиционная деятельность Украины.
 • Раздел 6. Финансовое обеспечение интеграции Украины в систему международного разделения труда.
 • Раздел 7. Совершенствование интеграционной стратеги государства.
 • Раздел 8. Участие Украины в международном разделении труда в контексте евроатлантической интеграции.
 • Раздел 9. Совершенствование налоговой политики Украины.
 • Раздел 10. Миграционная политика Украины: этапы становления, особенности развития и влияние на экономические процессы.
 • Раздел 11. Платежный баланс как показатель и фактор международной экономической деятельности Украины.
 • Раздел 12. Влияние международных организаций на развитие системы международного разделения труда.
 • Раздел 13. Совершенствование протекционистской политики государства.
 • Раздел 14. Влияние экономической конъюнктуры на особенности участия Украины в международном разделении труда.
 • Раздел 15. Формирование организационно-институционного механизма снижения бедности.

Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції: монографія / М-во освіти і науки України; О.Б.Чернега [та ін.]; наук. ред. О.Б. Чернега. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. - 591 с.
ISBN 978-617-579-093-9

kniga

Безперервні зміни в зовнішньому середовищі, накопичення значних обсягів статистичної інформації, утворення глобальних баз даних, розвиток теоретичних концепцій, формування новітніх парадигм розвитку, призводять до швидкого старіння «новітніх» теорій та стимулюють подальші дослідження теорії конкурентоспроможності.

Сучасний стан економіки України вимагає негайних заходів щодо удосконалення державної стратегії розвитку, формування механізмів стимулювання інноваційної та підприємницької діяльності, забезпечення стійкого зростання промисловості і сфери послуг.

Призначена для викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників державних органів влади і всіх, хто зацікавиться сучасним станом економіки України і її місцем і системі світогосподарських зв'язків.

Стислий зміст:

 • Розділ 1. Конкурентоспроможність країни та національної економіки: понятійний апарат та фактори впливу.
 • Розділ 2. Компаративний аналіз методологічних підходів та результатів оцінки конкуренто-спроможності країн та національних економік міжнародними інститутами.
 • Розділ 3. Інновація як системно-інституційна парадигма економічного розвитку.
 • Розділ 4. Національна конкурентоспроможність в умовах глобалізації: оцінка зовнішньо-торговельної детермінанти.
 • Розділ 5. Управління зовнішніми державними запозиченнями України.
 • Розділ 6. Напрями використання коштів євроринку для розвитку фінансової компоненти конкурентоспроможності національної економіки.
 • Розділ 7. Прямі іноземні інвестиції і іноземний сектор в процесі формування і розвитку конкурентоспроможності національної економіки.
 • Розділ 8. Функціонування банківської системи у 2008 році як відображення конкурентоспроможності української економіки.
 • Розділ 9. Фондовий ринок як рушійна сила конкурентоспроможності національної економіки.
 • Розділ 10. Інфляція та її вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
 • Розділ 11. Міграційна складова національної конкурентоспроможності української економіки.
 • Розділ 12. Розвиток сектору послуг для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
 • Розділ 13. Ґенеза рекламного бізнесу в контексті забезпечення економічного зростання.
 • Розділ 14. Нарощення конкурентних переваг України за рахунок потенціалу агропромислового сектору.
 • Розділ 15. Інтеграційні пріоритети в стратегії національного розвитку.

Чернега О.Б. Глобальна бідність: масштаби, тенденції і загрози розвитку : моногр. / О.Б. Чернега, В.В. Опалько. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2010. – 235 с.
ISBN 978-966-385-188-4

kniga

У монографії розкрито сутність глобальних проблем сучасності, визначено особливості бідності як глобальної проблеми світового господарства, досліджено еволюцію теоретичних поглядів щодо скорочення бідності, проаналізовано міжнародні та національні підходи до вимірювання рівня бідності. Здійснено оцінку рівня глобальної бідності, проаналізовано особливості програм скорочення бідності в розвинутих країнах світу, здійснено аналіз динаміки рівня бідності в Україні та визначено механізми його зниження. Значна увага приділена дослідженню міжнародних та національних інструментів подолання бідності.

Призначена для викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників державних органів влади і всіх, хто зацікавиться сучасними глобальними проблемами.

Стислий зміст:

 • Розділ 1. Виклики глобалізації і глобальні проблеми розвитку.
 • Розділ 2. Еволюція поглядів щодо природи бідності та механізмів її подолання.
 • Розділ 3. Проблеми виміру й оцінки рівня глобальної та національної бідності.
 • Розділ 4. Програми скорочення бідності у розвинутих країнах світу.
 • Розділ 5. Діяльність міжнародних організацій щодо скорочення рівня глобальної бідності.
 • Розділ 6. Україна: виконання цілей розвитку тисячоліття.

Чернега О.Б. Інноваційна компонента конкурентоспроможності економіки України / [О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, І.С. Бондаренко. М-во освіти і науки України]. - Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. - 327 с.
ISBN 978-617-579-145-5

kniga

В епоху глобалізації міжнародна конкуренція стає більш жорсткою та непередбачуваною, тому забезпечення конкурентоспроможності стає визначальною умовою гармоній-ного розвитку та безпеки країни як учасника світового ринку. Можливості досягнення сталого економічного зростання безпосередньо залежать від здатності створювати і реалізовувати конкурентні переваги, які відповідають глобальному рівню суперництва.

У монографії досліджені теоретичні засади та механізми управління конкурентоспроможністю національної економіки в умовах інноваційної конкуренції; проведена типологія факторів конкурентоспроможності та конкурентних переваг національної економіки; визначені особливості формування та розвитку національних інноваційних систем та їх вплив на рівень конкурентоспроможності національного господарства; обґрунтований зв'язок між інноваційним лідерством і конкурентоспроможністю національної економіки та запропоновано методологічні засади використання імітаційної стратегії інноваційного розвитку; розроблені напрями підвищення конкурентоспроможності економіки України.

Призначена для викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників державних органів влади.

Стислий зміст:

 • Розділ 1. Конкурентоспроможність національної економіки в умовах інноваційної конкуренції: теретичні засади та механізми управління.
 • Розділ 2. Фактори конкурентоспроможності та конкурентні переваги.
 • Розділ 3. Інноваційне лідерство і конкурентоспроможність національної економіки.
 • Розділ 4. Напрями підвищення конкурентоспроможності економіки України.

Повышение транзитного потенциала Украины на основе использования и развития транспортной системы: монография / В.А. Орлова, Н.Ю. Ткаченко, А.С. Маловичко ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины; Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. - Донецк: ДонНУЭТ, 2011. – 203 с.
ISBN 978-966-385-219-5

kniga

В монографии сделана попытка обобщить теоретические основы формирования и развития транзитного потенциала страны, проанализировать транзитный потенциал Украины с учетом особенностей его использования на современном этапе. Сделаны предложения по совершенствованию стратегии развития транзитного потенциала Украины.

Монография предназначена для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей вузов, научных работников экономических специальностей.

Краткое содержание:

 • Раздел 1. Теоретические основы формирования и развития транзитного потенциала страны.
 • Раздел 2. Анализ транзитного потенциала Украины особенностей его использования на современном этапе.
 • Раздел 3. Совершенствование стратегии развития транзитного потенциала Украины.

Орлова В.А. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия на основе внедрения элементов риск-менеджмента: монография / В.А. Орлова, А.С. Маловичко; М-во образования и науки Украины; Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. - Донецк: ДонНУЭТ, 2010. - 214 стр.
ISBN 978-966-385-198-3

kniga

В монографии исследовано влияние риск-менеджмента на инвестиционную привлекательность предприятия. Эмпирически доказано наличие такого влияния. Предложены концептуальные схемы внедрения элементов риск-менеджмента в наиболее распространенные структуры управления предприятием. Кроме того, исследованы понятие и сущность экономического риска и риск-менеджмента.

Издание предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов, преподавателей вузов, руководителей предприятий среднего и высшего звена.

Краткое содержание:

 • Раздел 1. Риск-менеджмент и инвестиционная привлекательность как важнейшие аспекты деятельности торгово-производственного предприятия в условиях рынка.
 • Раздел 2. Экономико-статистический анализ учета рисков в процессе оценки инвестиционной привлекательности торгово-производственных предприятий.
 • Раздел 3. Рекомендации по организации комплексного риск-менеджмента на предприятии.

Орлова В.А. Повышение инвестиционной привлекательности предприятия на основе внедрения элементов риск-менеджмента: монография / В.А. Орлова, А.С. Маловичко; М-во образования и науки Украины; Донецкий нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. - Донецк: ДонНУЭТ, 2010. - 214 стр.
ISBN 978-966-385-198-3

kniga

В монографии исследовано влияние риск-менеджмента на инвестиционную привлекательность предприятия. Эмпирически доказано наличие такого влияния. Предложены концептуальные схемы внедрения элементов риск-менеджмента в наиболее распространенные структуры управления предприятием. Кроме того, исследованы понятие и сущность экономического риска и риск-менеджмента.

Издание предназначено для студентов экономических специальностей, аспирантов, преподавателей вузов, руководителей предприятий среднего и высшего звена.

Краткое содержание:

 • Раздел 1. Риск-менеджмент и инвестиционная привлекательность как важнейшие аспекты деятельности торгово-производственного предприятия в условиях рынка.
 • Раздел 2. Экономико-статистический анализ учета рисков в процессе оценки инвестиционной привлекательности торгово-производственных предприятий.
 • Раздел 3. Рекомендации по организации комплексного риск-менеджмента на предприятии.

Горіна Г.О. Ринок туристичних послуг: управління розвитком в умовах просторової поляризації: монографія / Г.О. Горіна. – Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2016. – 305 с.
ISBN 978-617-7250-86-8

kniga

В умовах необхідності суттєвої трансформації структури національної економіки з метою збільшення обсягів надання послуг та диверсифікації їх міжнародної пропозиції особливої актуальності набуває модернізації підходів до процесів державного управління туристичною галуззю, розробка дієвих концепцій, стратегій та моделей розвитку ринку туристичних послуг. Значний природно-рекреаційний потенціал, цінні культурно-історичні ресурси, сприятливий клімат, вигідне географічне положення України є важливими чинниками розвитку однієї з найбільш прибуткових галузей світового господарства – туризму, який спроможний забезпечити виконання соціально-економічних, гуманітарних функцій, створити умови для прискореного розвитку суміжних секторів.

Посилення глобалізаційних та інтеграційних процесів держави спонукає до своєчасної адаптації традиційних секторів туризму до провідних світових стандартів та практик ведення бізнесу, урахування специфічних властивостей та тенденцій розвитку світового ринку туристичних послуг. Суттєві відмінності в розподілі природних ресурсів, кліматичні особливості територіального простору, автентична культурно-історична обумовленість, нерівномірність розміщення транспортної, комунікаційної, курортно-розважальної інфраструктури, асиметрія розподілу рекреаційних ресурсів викликає просторову поляризацію розвитку ринку туристичних послуг, урахування якої є обов’язковою умовою формування та реалізації концепції та стратегії розвитку ринку.

Монографію присвячено актуальним проблемам управління розвитком ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації. В роботі поглиблено теоретико-методологічні засади функціонування ринку туристичних послуг, досліджено ґенезу просторової поляризації як конститутивної детермінанти його розвитку, здійснено аналіз сучасного стану та перспектив розвитку світового та національного ринків туристичних послуг, запропоновано концептуальне та стратегічне забезпечення управління національним ринком туристичних послуг в умовах просторової поляризації та поглиблення інтеграційних процесів.

Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних та туристичних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників органів державної влади, фахівців з туристичного профілю.

Стислий зміст:

 • Розділ 1. Сутність, структура та особливості функціонування ринку туристичних послуг.
 • Розділ 2. Просторова поляризація як конститутивна детермінанта розвитку ринку туристичних послуг.
 • Розділ 3. Системно-структурний аналіз розвитку світового та національного ринків туристичних послуг.
 • Розділ 4. Парадигмальні засади розвитку ринку туристичних послуг в умовах просторової поляризації.
 • Розділ 5. Інноваційне забезпечення розвитку ринку туристичних послуг України.

Дорофєєва Х.М. Розвиток європейської авіаційної мережі в умовах глобалізації: [монографія] / Х.М. Дорофєєва – Кривий Ріг: Видавець ФОП Чернявський Д.О. - 2016. – 186 с. ISBN 978-617-7553-19-8

kniga

Стрімкий розвиток світової економіки у ХХІ столітті, активізація інтеграційних процесів у всіх сферах діяльності людства в значній мірі пов’язані з ефективними трансформаціями, що відбуваються у глобальній комунікаційній системі, особливе місце у якій займає транспортна галузь. Головним трендом розвитку світової транспортної системи останніх років є збільшення навантаження на національні, регіональні та міжнародні авіаційні мережі – специфічні структури, які пов’язують повітряні шляхи сполучення та елементи інфраструктури з метою підвищення ефективності перевезень та найбільш раціонального забезпечення потреб економіки та населення.

Сучасні тенденції розвитку авіаційних мереж призводять до зміни традиційних поглядів на їх внесок у процеси формування глобального продукту, задоволення потреб, створення конкурентних переваг.

Формування єдиного європейського повітряного простору, у тому числі й за рахунок створення великих міжнародних авіахабів, трансформація європейського економічного середовища, реалізація євроінтеграційної стратегії Україною вимагають перманентного проведення досліджень, націлених на виявлення тенденцій розвитку європейської авіаційної мережі, обґрунтування механізмів підвищення її ефективності, визначення доцільності та результативності процесів дерегуляції у авіаційній галузі.

Монографію присвячено актуальним проблемам дослідження світової та європейської транспортних мереж (на прикладі авіації) та особливостям їх розвитку у сучасних умовах. В роботі визначено сутність міжнародної транспортної мережі, розкрито механізми її формування та особливості розвитку, на основі чого систематизовано фактори, що впливають на їх розвиток в умовах глобалізації; досліджено специфіку інституціонального регулювання розвитку міжнародних транспортних мереж; діагностовано стан світової авіаційної мережі як екзогенного чинника розвитку європейської авіамережі та оцінено стан і детермінанти розвитку авіамережі ЄС.

Призначено для науковців, викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників органів державної влади.

Стислий зміст:

 • Розділ 1. Від економічного зростання до сталого розвитку: нові функції та завдання держави в умовах посилення конкуренції.
 • Розділ 2. Транспортні системи та мережі як інфраструктурний чинник економічного розвитку.
 • Розділ 3. Стан та закономірності розвитку світової та європейської авіаційних мереж.
 • Розділ 4. Особливості та тенденції розвитку транспортної системи України.
 • Розділ 5. Концептуальні напрями інтеграції транспортної системи України до європейської.

Кожухова Т.В. Формування та трансформація глобальної системи фінансування сталого розвитку: монографія / Т.В.Кожухова. – Кривий Ріг : Видавець ФОП Чернявський Д.О., 2017. – 336 с.
ISBN 978-617-7553-03-7

kniga

Протягом ХХ – початку ХХІ ст. відбулися значні зміни у підходах світового співтовариства до вирішення проблем сталого розвитку, що виявились у переході від розроблення до виконання конкретного плану дій у цій сфері. Цілі сталого розвитку, визначені у підсумковому документі саміту ООН «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 р.», вимагають активізації глобального партнерства з метою досягнення економічного зростання, соціальної інтеграції та захисту навколишнього середовища. Необхідною умовою забезпечення сталого розвитку є національне і міжнародне фінансування. Попри прогрес у мобілізації фінансових ресурсів, що виділяються широким колом зацікавлених учасників, потреби фінансування цілей сталого розвитку та викорінення злиденності залишаються значними: брак коштів, разом із потребами країн, що розвиваються, становить щорічно від 2 до 3 трлн. дол. США.

Монографію присвячено розкриттю питань формування та трансформації глобальної системи фінансування сталого розвитку. Викладені у монографії теоретичні положення і науково-практичні розробки будуть корисними для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Стислий зміст:

 • Розділ 1. Глобальна система фінансування сталого розвитку: сутність, складові, механізм функціонування.
 • Розділ 2. Глобальні виміри та інституціональне забезпечення реалізації програм сталого розвитку.
 • Розділ 3. Сучасні тренди фінансування сталого розвитку державами світу.
 • Розділ 4. Національні політики фінансування програм сталого розвитку високорозвинених країн.
 • Розділ 5. Фінансування сталого розвитку в Україні: стан, проблеми, тенденції.
© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ