Навчальні посібники

Инновационная и научно-технологическая политика ЕС [Текст] : учеб. пособие / О. Б. Чернега, В. С. Белозубенко ; М-во образования и науки Украины, Донец, нац. ун-т экономики и торговли им. М.И.Туган-Барановского, каф. Междунар. экономики. - Донецк : [ДонНУЕТ], 2008. - 200 с. ISBN 966-427-028-11

Инновационная и научно-технологическая политика

В учебном пособии рассмотрены особенности формирования и реализации инновационной и научно-технологической политики ЕС; проанализированы методы государственной поддержки инновационной деятельности; законодательная и институциональная база инновационной и научно-технологической деятельности; проанализированы основные цели, задачи и результаты Рамочных программ ЕС; представлена информация об инновационной инфраструктуре ЕС. Учебное пособие предназначено для студентов экономических специальностей, преподавателей ВУЗов, специалистов в области международной экономики и внешнеэкономической деятельности. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений (письмо № 14/18-Г-689 от 03.05.07).

Краткое содержание

Раздел 1. Европейская инновационная и научно-технологическая политика как фактор конкурентоспособности европейской экономики.

Раздел 2. Институциональное обеспечение инновационной и научно-технологической деятельности ЕС.

Раздел 3. Рамочные программы ЕС.

Раздел 4. Инновационная инфраструктура ЕС.

Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. О. Б. Чернеги. -2-е вид., оновл. і доп. - Львів: "Магнолія 2006", 2009. - 592 с. ISBN 978-966-2025-49-1

Міжнародний менеджмент: Навч. посіб.

У навчальному посібнику викладені основні питання стратегічного планування, прийняття рішень, організаційного розвитку міжнародних корпорацій, розглянуто особливості контролю і звітності фінансового менеджменту та соціальної відповідальності міжнародних корпорацій. До кожного розділу дається резюме, контрольні запитання і практичні ситуації для обговорення, перелік літератур-них джерел. Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, викладачів вузів, слухачів системи додаткової професійної освіти, а також на тих, хто прагне самостійно вивчати проблеми управління на міжнародному рівні і всіх, хто цікавиться цими питаннями. Гриф надано Міністерством освіти та науки України (лист № 1.4/18-Г.-669 від 03.05.2007 р.).

Стислий зміст

Розділ 1. Зміст і характерні риси міжнародного менеджменту.

Розділ 2. Середовище міжнародного менеджменту.

Розділ 3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях.

Розділ 4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Розділ 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій.

Розділ 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях.

Розділ 7. Контроль і звітність міжнародних корпорацій.

Розділ 8. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Розділ 9. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

Чернега О. Б., Білозубенко В. С. Спеціальні програми НАТО [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. -219 с. ISBN 978-966-385-121-1

Спеціальні програми НАТО

Навчальний посібник присвячено виявленню сутності та особливостей спеціальних програм НАТО; аналізу спів робіт-ництва країн-членів НАТО у галузі матеріально-технічного та інформаційно-технічного забезпечення; дослідженню механізму цивільного планування Альянсу; аналізу досвіду НАТО у реалізації програм у сфер науки, освіти та екології. Навчальний посібник призначений для державних службовців 5-7 категорій; також навчальний посібник може використовуватися окремо при опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з питань євроатлантичної інтеграції студентами, викладачами, керівниками підприємств та організацій та іншими зацікавленими особами. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18-Г-86 від 10.01.09).

Стислий зміст

Розділ 1. Особливості спеціальних програм НАТО.

Розділ 2. Співробітництво у галузі матеріально-технічного забезпечення.

Розділ 3. Інформаційно-технічні галузі співробітництва і програми НАТО.

Розділ 4. Цивільне планування на випадок надзвичайних ситуацій.

Розділ 5. Наукові і екологічні програми НАТО.

Розділ 6. Програми НАТО у галузі освіти і навчальної підготовки.

Чернега О. Б., Білозубенко В. С. Спеціальні програми НАТО [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега, В. С. Білозубенко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. - Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. -219 с. ISBN 978-966-385-121-1

Міжнародні стратегії економічного розвитку

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов'язані з особливостями формування і реалізації стратегій розвитку окремих держав, міжнародних організацій і регіональних утворень у сучасних умовах зростання значущості зовнішніх факторів, посилення волатильності економічних процесів, скорочення можливостей національного регулювання і координації економічної діяльності. Розглянуто питання, що стосуються впливу зовнішнього економічного середовища і цивілізаційних факторів економічного розвитку на ефективність і конкурентоспроможність стратегій держав і динаміку їх розвитку. Виявлені основні особливості стратегій держав-лідерів, країн з перехідною економікою і регіональних інтеграційних об'єднань. Розглянуті особливості сучасної системи координації економічної політики та її складових. Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей, викладачів ВНЗ, спеціалістів в галузі міжнародної економіки і зовнішньоекономічної діяльності. Гриф надано Міністерством освіти та науки України (лист № 1.4/18-Г-476 від 26.03.2007р.)

Стислий зміст

Розділ 1. Середовище формування стратегій розвитку.

Розділ 2. Цивілізаційні виміри економічного розвитку.

Розділ 3. Особливості стратегій держав-лідерів.

Розділ 4. Стратегії розвитку перехідних економік.

Розділ 5. Міжнародна координація економічної політики.

Розділ 6. Міжнародні інтеграційні стратегії.

Международная интеграция: Учебное пособие / под ред. О.Б. Чернеги. — 2-е изд., обновл. и доп. — Донецк: «Каштан», 2009. — 350 с.ISBN 978-966-427-160-5

Международная интеграция: Учебное пособие

В учебном пособии рассматриваются особенности международных интеграционных процессов на глобальном и региональном уровнях, анализируются механизмы функционирования региональных экономических интеграционных группировок в Европе, государствах Америки, Африки и Азии, обосновывается влияние внешних и внутренних факторов на успешность протекания интеграционных процессов. Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, специалистов в области международной экономики и внешнеэкономической деятельности.

Стислий зміст

Раздел 1. Теоретические основы международной интеграции.

Раздел 2. Развитие интеграционных процессов в Европе.

Раздел 3. Интеграционные процессы в северной и латинской Америке, Азии И Африке.

Раздел 4. Участие Украины в интеграционных процессах.

Чернега О. Б., Іваненко І.А. НАТО та система міжнародної безпеки [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега, І. А. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. -Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. - 228 с. ISBN 978-966-385-124-2

НАТО та система міжнародної безпеки [Текст] : навч. посіб.

Навчальний посібник присвячено дослідженню місця та ролі Організації Північноатлантичного договору в системі міжнародної безпеки. Представлено аналіз теоретичних основ міжнародної безпеки; розглянуто інституційну структуру системи міжнародної безпеки; досліджено діяльність НАТО щодо забезпечення безпеки на регіональному рівні; з'ясовано способи адаптації Альянсу до вимог часу. Навчальний посібник призначений для державних службовців 5-7 категорій; також навчальний посібник може використовуватися окремо при опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з питань євроатлантичної інтеграції студентами, викладачами, керівниками підприємств та організацій та іншими зацікавленими особами. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (письмо № 14/18-Г-104 від 10.01.09 р.).

Стислий зміст

Розділ 1. Міжнародні організації у системі міжнародної безпеки.

Розділ 2. Теоретичні основи міжнародної безпеки.

Розділ 3. Діяльність НАТО в галузі безпеки.

Розділ 4. Адаптація НАТО до сучасних умов.

Чернега О. Б. Промислова і сільськогосподарська політика ЄС: навч. посіб. / О. Б.Чернега, В. С. Білозубенко. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. -250 с. ISBN 978-966-385-138-9

НАТО та система міжнародної безпеки [Текст] : навч. посіб.

У навчальному посібнику розглянуто основний понятійний апарат спільних промислової та сільськогосподарської політик ЄС, принципи та напрями їх здійснення, особливості їх інституціонального забезпечення. Значна увага приділена характеристиці етапів формування промислової та сільськогосподарської політик ЄС у контексті розвитку інтеграційних процесів. Визначено специфіку кожного етапу та напрями вдосконалення спільних заходів країн ЄС у сфері регулювання промисловості та сільськогосподарських ринків. Надано характеристику механізму регулювання спільного ринку сільськогосподарської продукції ЄС, розглянуто особливості політики ЄС у сфері підприємництва. Проаналізовано специфіку підтримки окремих галузей промисловості ЄС та механізм фінансування сільськогосподарської політики. В кінці кожної частини посібника приведені питання для перевірки знань студентів. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів та викладачів. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Г-2626 від 04.12.08р.).

Стислий зміст

Розділ 1. Основи промислової політики ЄС.

Розділ 2. Особливості реалізації промислової політики ЄС на початку XXI ст.

Розділ 3. . Основи спільної сільськогосподарської політики ЄС.

Розділ 4. Розвиток спільної сільськогосподарської політики ЄС.

Чернега О.Б. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств (організацій) [Текст]: навч. посібник. - Львів: «Магнолія 2006», 2010. -261с. ISBN 978-617-574-015-6

НАТО та система міжнародної безпеки [Текст] : навч. посіб.

У навчальному посібнику розглядаються особливості сучасної міжнародної конкуренції, представлено методичні підходи до визначення рівня міжнародної конкуренто-спроможності продукції, підприємства та галузі, проаналізовано механізми формування стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства, обґрунтовано теоретичні та практичні підходи до регулювання системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Для студентів, аспірантів, викладачів, спеціалістів у сфері міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-9805 від 22.10.2010 р.).

Стислий зміст

Розділ 1. Конкуренція в системі ринкової економіки.

Розділ 2. Конкурентоспроможність товарів та послуг.

Розділ 3. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства.

Розділ 4. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві.

Розділ 5. Стратегія підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства.

Розділ 6. Система управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

Чернега О.Б. Міжнародна економічна діяльність України : навчальний посібник під редакцією О. Б. Чернеги. / Чернега О.Б., Маловичко А.С, Матвєєва В.Ю., Шеремет Т.Г, Горіна Г.О., Семенов А.А., Іваненко І.А., Озаріна О.В., Білозубенко В.С, Абрашка О.В. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 544 с. ISBN 978-617-574-046-0

НАТО та система міжнародної безпеки [Текст] : навч. посіб.

У навчальному посібнику розкрито форми та принципи міжнародної економічної діяльності, розглянуто систему законодавчих та виконавчих органів влади України з регулювання міжнародної економічної діяльності держави; визначено особливості участі України у міжнародній торгівлі товарами та послугами; охарактеризовано принципи регулювання іноземного інвестування в Україні та участь України в міжнародному русі прямих і портфельних інвестицій; розглянуто складові національної валютно-фінансової політики та особливості валютного регулювання і контролю в Україні; охарактеризовано сутність міжнародних кредитних відносин та участь України в процесах міжнародного кредитування; проаналізовано механізм формування та управління державним зовнішнім боргом України; наведено особливості участі України у міжнародному виробничому кооперуванні, міжнародному науково-технічному співробітництві, у міжнародних міграційних процесах. Кожен розділ навчального посібника супроводжується резюме, контрольними питаннями, задачами або ситуаційними вправами та переліком рекомендованої літератури. У навчальному посібнику представлено глосарій та тестові завдання для самостійного контролю рівня отриманих знань з кожної теми. Призначена для викладачів, науковців, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, представників державних органів влади. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-165 від 12.01.2011р.)

Стислий зміст

Розділ 1. Міжнародна економічна діяльність: основні поняття, суб'єкти, особливості регулювання.

Розділ 2. Платіжний баланс країни як відображення міжнародної економічної діяльності.

Розділ 3. Участь України в міжнародній економічній діяльності.

Розділ 4. Україна у міжнародній торгівлі товарами.

Розділ 5. Участь України в міжнародній торгівлі послугами

Розділ 6. Україна в системі міжнародного руху прямих та портфельних інвестицій.

Розділ 7. Україна у системі міжнародних валютно-фінансових відносин.

Розділ 8. Участь України у міжнародному виробничому кооперуванні.

Розділ 9. Україна у системі міжнародного науково-технічного співробітництва.

Розділ 10. Участь України у світових процесах трудової міграції.

Довідник з міжнародного туризму: [для студентів ВНЗ] / [О. Б. Чернега та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Чернеги ; Донец. нац. ун-т економіки і торговлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О. [вид.], 2016. - 116 с. ISBN 978-617-7250-82-0

НАТО та система міжнародної безпеки [Текст] : навч. посіб.

Сучасні тенденції трансформації світового господарства визначають стрімкі темпи розвитку міжнародного туризму. Так, сучасна туристична галузь є однією з найбільш високоприбуткових та динамічних галузей глобальної економіки, що пов’язано зі зростанням попиту на туристичні послуги, навіть у період кризових явищ, підвищенням якості та пропозиції туристичного продукту, розширенням видової диверсифікації міжнародного туристичного ринку, яка обумовлена розвитком нових видів туризму, створенням передових технологій просування продукції. Нагальна потреба у ґрунтовному дослідженні теоретичного підґрунтя функціонування міжнародного туризму, розбудови його понятійно-категоріального апарату актуалізують питання створення спеціалізованого довідники з міжнародного туризму. У довіднику розглянуто основні терміни та поняття, які стосуються міжнародного туризму, а саме: географії туризму, діяльності міжнародний організацій у сфері туризму, організації туристичних подорожей, екскурсійної та анімаційної діяльності. Видання базується на офіційних та наукових джерелах інформації щодо розвитку міжнародного туризму, а також включає відомості щодо інтеграції України до світового туристичного ринку. Довідник призначено для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів і викладачів.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ