Крижимінська Євгенія Геннадіївна – асистент кафедри

Крижимінська Євгенія Геннадіївна – асистент кафедри

Номер(и) телефону:

+38 (097) 091-92-90

E-mail:

@donnuet.edu.ua

Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 р., спеціальність «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація «Економіст-міжнародник, перекладач з іспанської мови».

Наукові інтереси

Міжнародний туризм, світовий ринок туристичних послуг конкурентоспроможність країн світу у сфері туризму та подорожей.

Дисципліни, що викладає

«Міжнародний туризм»;
«Країнознавство».

Науково-дослідна робота

А. Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної науково-дослідної тематики:

Держбюджетна науково-дослідна тематика

Д-2013-6 «Механізми міжнародного менеджменту в умовах глобальної нестабільності» (2013-2015 рр. номер державної реєстрації 0113U000638)
Д-2015-4 «Стратегія розвитку ринку туристичних послуг України» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005059)
Д-2015-9 «Міжнародна конкуренція в умовах глобальних трансформацій та ентропії» (2015-2016 рр. номер державної реєстрації 0115U005054)
«Компаративний аналіз регіональних ринків туристичних послуг» (2017-2019 рр. номер державної реєстрації 0117U004051)

Виконання дослідницьких робіт на замовлення підприємств та організацій

«Оцінка конкурентоспроможності туристичного сектору України в умовах трансформації архітектури світового туристичного ринку ТОВ «Промліга» (2016 р.)

Статті за останні три роки

1. Крижимінська Є.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні / Є.Г. Крижимінська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. серія «Економічні науки». – 2015 р. - С.47-52
2. Крижимінська Є.Г. Стан та особливості розвитку міжнародного ринку туристичних послуг / Є.Г. Крижимінська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. серія «Економічні науки». – 2015. - Вип.38. Ч.2. – С.118-122.
3. Крижимінська Є.Г, Сорочан В.О. Ринок туристичних послуг: теоретичний аспект // Вісник Донецького національного університету ім. М.Туган-Барановського Вип. №1 (62) 2015 р. – С.101-109.

Конференції за останні три роки

1. Крижимінська Є.Г. Географічна структура міжнародних туристичних прибуттів / Є.Г. Крижимінська// Актуальні питання розвитку туризму: матеріали наук.-практ. Конф., м. Київ, 27 лютого, 2015 р. – С. 12-13.
2. Крижимінська Є.Г. Міжнародний туризм в системі міжнародних економічних відносин / Є.Г. Крижимінська// Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІV міжнар. наук. - практ інтернет-конф., 21 трав. 2015 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2015. - С. 133-135.
3. Крижимінська Є.Г. Корпоративна соціальна відповідальність у міжнародному туристичному бізнесі / Є.Г. Крижимінська // Збірник матеріалів міжвузівського науково-теоретичного семінару «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 15 травня 2015 р., м. Кривий Ріг. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2015. – С.122-124.
4. Крижимінська Є.Г., Колеснікова М.В. Зовнішня торгівля України послугами з країнами європейського союзу // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: матер. VI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 червня 2016 р. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – C. 63-65.
5. Krizhiminska E. Vinas A. Medical tourism as an innovative new business // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: матер. VI міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 15 червня 2016 р. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – C. 63-65.
6. Крижимінська Є.Г. Особливості мережевої організаційної структури туристських ТНК в умовах глобалізації // Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики» (22 квітня). - ДонНУЕТ. - 2016 р. – С. 293-295.
7. Крижимінська Є.Г. Cистема оцінки конкурентоспроможності туристичних напрямків як складова інноваційної стратегії туристичного підприємства // Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів» (21 січня). - ДонНУЕТ. – 2016р. - С. 194-197.

© 2018 ДонНУЕТ Україна. Всі права захищено

МЕТ ДонНУЕТ